CZYNNIKI ŚRODOWISKA WODNEGO WARUNKUJĄCE ROZWÓJ KARPIA

CZYNNIKI ŚRODOWISKA WODNEGO WARUNKUJĄCE ROZWÓJ KARPIA

Wymagania i tolerancja karpia w stosunku do zakresu zachodzących w wodzie zmian czynników fizycznych, chemicznych i biotycznych zależą od klimatu, okresu rozwoju osobniczego ryby i jej aktualnego stanu fizjologicznego. Zatem na rozwój i przeżywalność karpia wywierają wpływ m. in. warunki termiczne i tlenowe środowiska zewnętrznego, odczyn wody i zawartość w niej odżywczych i trujących związków chemicznych. Oczywiste też jest, że populacja karpia, zwłaszcza jej duże zagęszczenie w jednostce wody, będzie miała wpływ na środowisko jego bytowania. Wystarczy dla przykładu powiedzieć, że ryby wyczerpują tlen rozpuszczony w wodzie i wydzielają np. dwutlenek węgla i amoniak.

WARUNKI TERMICZNE I TLENOWE

Temperatura naturalnych wód śródlądowych w klimacie umiarkowanym wynosi 0—30°. Jej maksymalne wartości w klimacie tropikalnym wzrastają okresowo nawet powyżej 35°. Te dane są istotne, bowiem w odróżnieniu od stałocieplnych ssaków, u ryb, zaliczonych do zwierząt zmiennocieplnych, wszelkie przejawy życia osobnika, populacji i gatunku, są zależne od temperatury otoczenia, w jakim one przebywają.

Jak wykazały liczne badania wielu autorów, górna temperatura letalna (śmiertelna) dla karpia jest wysoka i wynosi 28,1—40,6°. Spośród ryb karpiowatych jedynie amur biały dorównuje, a nawet nieco przewyższa karpia pod względem odporności na wysoką temperaturę wody. Dolna temperatura letalna znajduje się nieco powyżej 0°. Na przykład narybek karpia o ciężarze osobniczym powyżej 20 g przeżył w zimochowie aż do wiosny, przy czym w tym okresie w ciągu 3 miesięcy temperatura wody wynosiła 0,6—1,0° (Wolny, 1965). Temperatura letalna dla ryb w naturalnych zbiornikach wodnych zmienia się w cyklu rocznym tak, jak przebiegają zmiany termiczne w tych środowiskach (Backiel, Horoszewicz, 1970). Na zmiany zakresu temperatury letalnej wpływają także wiek ryb i ich stan fizjologiczny. Przy tym karpie dorosłe odznaczają się szerszym zakresem tolerancji termicznej, a temperatura letalna dla nich różni się od wyznaczonej dla larw czy narybku.

Zakresy temperatury, które nie powodują zwiększenia śmiertelności karpia w embrionalnym stadium życia, są węższe niż dla ryb dorosłych. Jednak wszystkie kryteria temperatury przydatnej dla karpia w tym stadium mają zastosowanie jedynie w odpowiedniej porze roku (EIFAC, 1968).

Silny wpływ na zmiany zakresu temperatury letalnej ma zawartość tlenu rozpuszczonego w wodzie. Według badań radzieckich, wykonanych w 1964 r., przy niedotlenieniu wody (poniżej 1 mg tlenu w litrze wody) temperatura letalna dla karpia wynosi około 29°. Przy pełnym natlenieniu, a nawet przy przesyceniu wody tlenem powyżej 100% (15 mg tlenu w litrze), temperatura letalna podwyższa się prawie do 32° (rysunek).

Rysunek. Zależność letalnego dla karpia poziomu zawartości, tlenu w wodzie od temperatury (A) i letalnej temperatury od zawartości tlenu w wodzie (B); wg Szkorbatowa, 1964

Rysunek ten obrazuje zarazem ujemny wpływ wzrostu temperatury, na śmiertelny poziom tlenu dla karpia.

Na wysokość temperatury letalnej wpływają także związki mineralne rozpuszczone w wodzie. Obecność jonów wapnia i manganu zwiększa odporność karpi na działanie wysokiej temperatury. Odwrotnie działają jony potasu, które obniżają odporność ryb na podwyższoną temperaturę wody.

Inkubowanie jaj karpia w temperaturze niższej od 17—18°, występujące często w warunkach naturalnych, powoduje zwiększenie ich śmiertelności, wystąpienie anomalii rozwojowych, a także zmniejszenie wielkości larw. Istnieje zatem zakres temperatury o wartości optymalnej do inkubowania jaj.

Dla karpia wynosi on 18—22°C. W takiej temperaturze obserwuje się najwyższą przeżywalność zarodków i najmniejszą liczbę larw nienormalnie rozwiniętych.

Temperatury optymalne i ograniczające żerowanie większych karpi w porównaniu z innymi gatunkami ryb przedstawione są w tabeli. Optymalna temperatura żerowania jedno- i dwuletniego karpia mieści się w zakresie 23—-29°. Temperatury poniżej 20 i powyżej 30° ograniczają żerowanie narybku i kroczków karpia.

TABELA. Temperatura optymalna i ograniczająca żerowanie (a tym samym wzrost) karpia w porównaniu z rybami innych gatunków (wg różnych autorów).

TABELA 1. Temperatura optymalna i ograniczająca żerowanie (a tym samym wzrost) karpia w po- W równaniu z rybami innych gatunków (wg różnych autorów)

Gatunek ryby Stadium życia lub wiek Temperatura żerowania w °C Pochodzenie ryb
optymal

na

ograniczająca
dolna górna
Pstrąg tęczowy wylęg 13—18 7—8   gosp. dośw. Ropsza (rejon Leningrad)
  narybek w wieku 50 dni 14—18 7—8   gosp. dośw. Ropsza (rejon Leningrad)
Sandacz narybek 15—22   26 zbiornik nad Dnieprem
Karaś     8 28 Rosja
Karp narybek i kroczki 23—29 ok. 16 30—32 Ukraina — stawy
  narybek i kroczki 25—27 20 33—34 wychów w sadzach w ciepłych wodach w rejonie Moskwy
Biały amur po przeżyciu 1 roku i starsze 25—28     rejony Uzbekistanu
  po przeżyciu 1 roku i starsze   5 35 rzeka Kubań
Tołpyga   25—28     w rejonach Uzbekistanu