ODCZYN WODY (pH) DLA KARPIA

ODCZYN WODY (pH) DLA KARPIA

Optymalny rozwój karpia ma miejsce przy odczynie wody zbliżonym do obojętnego (pH 6,8—7,5). Obniżenie pH wody poniżej 6 powoduje zwolnienie tempa przemiany materii u karpia i w efekcie złe przyswajanie pokarmu, wyrażone osłabieniem tempa wzrostu. Również obserwuje się duży wpływ pH na zasoby pokarmowe w Belgii obliczono np., że rybacka wydajność stawów jest trzykrotnie większa na obszarach z wodą o pH 7,0—7,5 niż w stawach z wodą kwaśną o pH 5,0—5,6.

Karp i karaś w- warunkach doświadczalnych unikały wody zakwaszonej o pH poniżej 6,5, a wybierały środowisko lekko zasadowe (Ishio, 1965).

Normalny rozwój karpia może mieć miejsce w wodzie o wartości pH 6—9. Ryba ta toleruje jeszcze pH w granicach 5,0—10,0. Wartość letalna dla karpia, to pH powyżej 11 i poniżej 4—5. Szkodliwe działanie jonów wodorowych o skrajnych wartościach polega na niszczeniu nabłonka skrzeli i skóry karpia.

Bezpośrednie śmiertelne działanie odczynu zasadowego i kwaśnego uzależnione jest od wieku ryb. Na przykład Lewis i Peters (1956) stwierdzili, że karp o długości 3,5 cm śnie po 4 godzinach w wodzie o pH 4,9. Odporność na skrajne wartości pH wzrasta nieco z wiekiem ryb.

Wartość pH powyżej 8,2 skraca czas ruchliwości plemników karpia, a powyżej 9 może być dla nich letalna.

Zmiana wartości pH wody, wywołana doprowadzeniem do niej kwaśnych ścieków, może zmienić zjadliwość trucizn występujących już w niej poprzednio. Na przykład amoniak jest 10 razy bardziej trujący w wodzie o pH 8,0 niż o pH 7,0.