CHEMICZNE WŁAŚCIWOŚCI WODY DLA KARPIA

CHEMICZNE WŁAŚCIWOŚCI WODY DLA KARPIA

Skład chemiczny wody ulega ciągłym zmianom pod wpływem nieprzerwanej działalności organizmów w niej żyjących.

Azot, fosfor i inne składniki mineralne, które są rozpuszczone lub tworzą zawiesiny w wodzie, przedostają się do niej głównie w wyniku

ODCZYN WODY (pH) DLA KARPIA

ODCZYN WODY (pH) DLA KARPIA

Optymalny rozwój karpia ma miejsce przy odczynie wody zbliżonym do obojętnego (pH 6,8—7,5). Obniżenie pH wody poniżej 6 powoduje zwolnienie tempa przemiany materii u karpia i w efekcie złe przyswajanie pokarmu, wyrażone osłabieniem tempa wzrostu.