CHEMICZNE WŁAŚCIWOŚCI WODY DLA KARPIA

CHEMICZNE WŁAŚCIWOŚCI WODY DLA KARPIA

Skład chemiczny wody ulega ciągłym zmianom pod wpływem nieprzerwanej działalności organizmów w niej żyjących.

Azot, fosfor i inne składniki mineralne, które są rozpuszczone lub tworzą zawiesiny w wodzie, przedostają się